Cấu trúc site   Tiếng Việt   English  
  Trang chủ   Tin tức   Hệ thống văn bản Việt Nam   VĂN BẢN PHÁP LÝ   Báo cáo trực tuyến   Chính phủ & Doanh nghiệp 
  Thứ năm 20/09/2018 12:46:05
MENU
TRA CỨU LOẠI VĂN BẢN
 
 
TRA CỨU MỞ RỘNG
 
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về website này?
Tốt
Khá
Trung bình
Bình chọn    Kết quả
 

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
Tin tức
Nghị quyết cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 9 năm 2017
Ngày 12/9/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp đã họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng tháng 9 năm 2017. Thành phần tham dự gồm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (07/07 đồng chí), các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc. Sau khi thảo luận, BCH Đảng bộ đã thông qua Nghị quyết tháng 9 năm 2017 với các nội dung sau:
 
1. Các Chi bộ, đảng viên tiếp tục duy trì, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 56/KH-ĐUBQL ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp. 
2. Duy trì ghi chép sổ gương người tốt, việc tốt theo quy định.
3. Tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Ban. Các Chi bộ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường chỉ đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Kế hoạch số 17-/KH-TU ngày 18/7/2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 06/3/2017 của Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng.
4. UBKT Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các Chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị trực thuộc căn cứ Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 17/3/2017 của Đảng ủy Ban thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tổ chức triển khai thực hiện.
5. Theo chức năng, nhiệm vụ các Chi bộ, các phòng, đơn vị trực thuộc Ban rà soát để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chương trình hành động của Đảng ủy Ban về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã ban hành.
6. Thực hiện tốt Quy định số 13-QĐ/ĐU ngày 02/8/2017 của Đảng ủy Ban về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
7. Quán triệt và triển khai nhiệm vụ tại các văn bản của cấp trên:
- Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 7/7/2017 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 24/8/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐU của Tỉnh ủy.
- Kế hoạch số 61-KH/ĐU ngày 15/8/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước”.
  - Thông tin về nội dung họp báo cáo viên tháng 07/2017.
8. Yêu cầu Bí thư các Chi bộ trực thuộc hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ theo kế hoạch đã đăng ký năm 2017.
9. Yêu cầu UBKT Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy và tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Ban và UBKT Đảng ủy Ban; kiểm tra việc ghi sổ nghị quyết các chi bộ định kỳ hàng tháng báo cáo Đảng ủy.
10. Yêu cầu UBKT Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Đoàn Thanh Niên Ban xây dựng 04 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
11. Yêu cầu các Tiểu ban xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội thao Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành năm 2017; Chỉ đạo Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên của Ban tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban tham gia Hội thao Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành năm 2017 để đạt được kết quả cao.
12. Thông qua dự thảo Kế hoạch:  Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách Thủ tục hành chính và cải cách tài chính công; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân tại Ban Quản lý các KCN. Giao Văn phòng Đảng ủy Ban hoàn thiện nội dung 02 kế hoạch trên, để ban hành.
13. Giao đồng chí Phan Thị Khánh Hòa- Bí thư Chi bộ  Văn phòng tiếp quản và phụ trách công tác kế toán, tài chính đảng của Đảng bộ trong thời gian đồng chí Vũ Phương Anh tham gia khóa học cao cấp lý luận chính trị.
14. Đồng ý chủ trương kết nạp đảng năm 2017 đối với  quần chúng ưu tú Phạm Thị Hà thuộc Chi bộ Trung tâm tư vấn, Dịch vụ việc làm, Hỗ trợ doanh nghiệp khu công nghiệp và đồng chí Đỗ Thị Minh thuộc Chi bộ phòng Quản lý Lao động. Giao Bí thư Chi bộ Trung tâm và Chi bộ phòng Quản lý Lao động hướng dẫn quần chúng chuẩn bị hồ sơ, báo cáo Đảng ủy Ban xét kết nạp đảng.
15. Đồng ý chủ trương tiếp nhận và đề nghị Tỉnh, Sở Nội vụ xét tuyển chính thức đối với đồng chí Đoàn Duy Đông- hiện đang công tác tại Trung tâm về làm việc tại Ban.
16. Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công việc chuyên môn còn tồn tại, kế hoạch công tác của các phòng, đơn vị trong tháng 8 năm 2017 theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban.

 
Các bài liên quan
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (27/09/2017)
Hội nghị Tập huấn pháp luật về lĩnh vực đầu tư cho doanh nghiệp có dự án trong các KCN trên địa bàn tỉnh (20/09/2017)
Hội nghị Tập huấn pháp luật về lĩnh vực đầu tư cho doanh nghiệp có dự án trong các KCN trên địa bàn tỉnh (20/09/2017)
Văn bản hướng dẫn thực hiện về cấp giấy phép lao động qua mạng Internet (01/09/2017)
Nghị quyết cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 8 năm 2017 (26/08/2017)
 
Quay lại Xem tiếp   
 
 
TIN MỚI
 Tăng cường sử dụng hộp thư công vụ điện tử [28/06/2018]
 CÔNG TÁC CHĂM LO TỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NHÂN THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2018 CỦA CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH [13/06/2018]
 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN [21/05/2018]
 HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ [15/08/2017]
 HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM& PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 [14/08/2017]
 Kiện toàn Ban Chỉ đạo Mô hình khung Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp [06/08/2017]
 TIN VỀ TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN,THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ NGÀY HỘI CÔNG NHÂN NĂM 2017 [26/04/2017]
 DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG [12/04/2017]
 
LIÊN KẾT
Liên kết website:
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.
Địa chỉ: Số 2 - đường Thanh Niên - phường Quang Trung - TP Hải Dương.  
Trưởng ban biên tập: Đ/c Phạm Minh Phương - Trưởng ban
Giấy phép số 134 /GP-STTTT, ngày 14/7/2016, do Sở TTTT Hải Dương cấp.